Alle Bedrijven Online maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de website gaat u hier mee accoord.
Meer informatie | Sluiten
 
Wat zoekt u ?
 
Voer een zoekterm in
 
Waar wilt u zoeken ?
 
Een plaats, gemeente of provincie
 


Welk product zoekt u ?
 
Voer uw zoekterm(en) in
 
 

Familie filter

Inschakelen Uitschakelen
 
Rubrieken index: 2  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
 

Algemene voorwaarden

 

Algemene Abonnementsvoorwaarden van AlleBedrijvenOnline.nl.
Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Alkmaar, onder nummer 58182179.

Artikel 1 – Definities
 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Site: door AlleBedrijvenOnline.nl geëxploiteerde internet site houdende een online bedrijvengids.
b. Abonnee: de partij die een abonnementsovereenkomst sluit met AlleBedrijvenOnline.nl.
c. Gratis vermelding: bedrijfsnaam, KvKnummer, korte beschrijving van bedrijfsactiviteiten, straatnaam, huisnummer, postcode, vestigingsplaats; branche-indicatie, telefoonnummer, faxnummer; e-mailadres en website-adres.
d. Betaalde vermelding: alle vermelde gegevens (sub c) plus bedrijfslogo, bedrijfsprofiel; eigen vacatures, een overzicht van de geleverde diensten/producten met eventuele prijzen, een overzicht van alle vestigingen met adresgegevens, een overzicht met de week- of maandaanbiedingen en de laatst uitgebrachte persberichten en vacatures, YouTube commercials.
e. Gratis vermelding voor startende ondernemers: gratis vermelding van alle gegevens (sub c en d) voor een maximale periode van 6 maanden, na deze periode zal contact worden opgenomen met desbetreffende partij(en) om te evalueren of voortzetting van de dienst wenselijk is.
f. Aanvullende diensten: extra diensten die door AlleBedrijvenOnline.nl aangeboden zullen worden aan de abonnees, waar een extra jaarlijkse kleine bijdrage voor zal worden gevraagd.
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alsmede op alle door AlleBedrijvenOnline.nl gesloten overeenkomsten met betrekking tot abonnementen op de Site en op alle overige werkzaamheden en diensten die in dat kader door AlleBedrijvenOnline.nl worden uitgevoerd. Abonnee aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.2 Alleen de algemene voorwaarden van AlleBedrijvenOnline.nl zijn van toepassing op overeenkomsten tussen AlleBedrijvenOnline.nl en haar abonnees.
 
Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst
 
3.1 Een overeenkomst komt als volgt tot stand:
Vul het aanmeldformulier in dat onder het kopje "Aanmelden" staat en mail het inschrijvingsbewijs van de Kamer van Koophandel naar info(at)allebedrijvenonline.nl.
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door AlleBedrijvenOnline.nl

AlleBedrijvenOnline.nl zal de aanvaarding schriftelijk (per e-mail) bevestigen. Alléén bedrijven die ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mogen deelnemen aan de activiteiten van AlleBedrijvenOnline.nl. Een uitzondering hierop is alleen door AlleBedrijvenOnline.nl te maken.
 
Artikel 4 – Rechten en plichten abonnee
 
4.1 Abonnee krijgt na totstandkoming van de overeenkomst een username en password. Met deze gegevens is abonnee gerechtigd in de database bij AlleBedrijvenOnline.nl zijn naw-gegevens danwel haar aanvullende gegevens te wijzigen danwel toe te voegen. Abonnee draagt zorg voor geheimhouding van de aan haar verstrekte username en password.
4.2 Abonnee heeft het recht binnen de op de site aangegeven kaders een link naar eigen website en een logo op te nemen. Het is abonnee niet toegestaan een link naar een site of sites van derden of banners op te nemen.
4.3 Abonnee draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door AlleBedrijvenOnline.nl niet volledig en/of niet tijdig en/of niet juist ontvangen mededelingen, die ofwel mondeling zijn gedaan danwel zijn overgebracht via transmissiemedia.
4.5 Abonnee staat er voor in dat de door hem aan de databank van AlleBedrijvenOnline.nl toegevoegde informatie / gegevens juist zijn. Ingeval van wijzigingen en/of fouten dient de abonnee de genoemde informatie c.q. gegevens onverwijld te corrigeren. Abonnee vrijwaart AlleBedrijvenOnline.nl voor alle schade voortvloeiende uit door abonnee onjuist toegevoegde gegevens aan de databank.
 
Artikel 5 – Duur
 
5.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
5.2 De overeenkomst zal telkens automatisch met een zelfde periode worden verlengd, tenzij een der partijen uiterlijk 1 (één) maand voor het verstrijken van de abonnementsperiode de overeenkomst middels een aangetekend schrijven opzegt.
 
Artikel 6 – Tarieven en betaling
 
6.1 Op iedere overeenkomst zijn van toepassing de tarieven die door AlleBedrijvenOnline.nl op het moment van totstandkoming van de overeenkomst worden gehanteerd. AlleBedrijvenOnline.nl behoudt zich het recht voor om periodiek de abonnementsgelden te wijzigen. AlleBedrijvenOnline.nl zal de abonnee middels e-mail berichten van de wijziging op de hoogte stellen. Gewijzigde tarieven zijn tussen partijen eerst van kracht op het moment van een verlenging van de overeenkomst c.q. abonnementsperiode, na afloop van de abonnementsperiode waarin de mededeling tot tariefwijziging is gedaan.
6.2 AlleBedrijvenOnline.nl behoudt zich het recht voor haar facturen per e-mail te verzenden.
6.3 Alle tarieven van AlleBedrijvenOnline.nl zijn uitgedrukt in Euro. Abonnee is gehouden de facturen binnen 14 dagen na datum van de factuur te betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen. Bij niet tijdige en volledige betaling is de abonnee in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door AlleBedrijvenOnline.nl is vereist.
6.4 In geval van verzuim is abonnee over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Na het verstrijken van een kalenderjaar zal de dan verschenen rente van de hoofdsom onderdeel uitmaken.
6.5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daaronder begrepen, komen voor rekening van abonnee. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door abonnee verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250,--.
6.6 Het abonnementsgeld dient te worden betaald binnen 14 dagen na ontvangst van de per e-mail verzonden factuur.
6.8 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is AlleBedrijvenOnline.nl gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien en zolang abonnee niet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens AlleBedrijvenOnline.nl volledig heeft voldaan.(Bovenstaande kan bijvoorbeeld door het verwijderen van de aanvullende gegevens en het op non-actief stellen van de username en password).
 
Artikel 7 – Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen Site
 
7.1 AlleBedrijvenOnlilne.nl staat in voor een beschikbaarheidpercentage van de Site van tenminste 95%, waarbij nonbeschikbaarheid wegens onderhoud buiten beschouwing wordt gelaten. Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van AlleBedrijvenOnline.nl liggen (bijvoorbeeld de dienstverlening door de provider van abonnee) wordt uiteraard eveneens buiten beschouwing gelaten. AlleBedrijvenOnline.nl is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding.
7.2 AlleBedrijvenOnline.nl is steeds gerechtigd de Site, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van Site ook na wijziging nog steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de Site.
 
Artikel 8 – Ongeoorloofde activiteiten
 
8.1 Abonnee is niet gerechtigd de Site voor enig ander doel te gebruiken dan het doel van het vermelden van haar bedrijfsgegevens c.q. het verstrekken van terzake relevante informatie.
8.2 Het is de Abonnee niet toegestaan de Site en de database te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, andere regelgeving en/of de netiquette. De verboden handelingen omvatten uitdrukkelijk ook discriminatoire en/of racistische uitingen en spamming.
8.3 Indien AlleBedrijvenOnline.nl van oordeel is dat abonnee in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is AlleBedrijvenOnline.nl gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, het abonnement van abonnee met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat abonnee tot enige schadevergoeding of terugbetaling van abonnementsgelden gerechtigd is.
 
Artikel 9 – Privacy
 
9.1 Het is abonnee bekend dat de door de abonnee te verstrekken c.q. verstrekte gegevens door AlleBedrijvenOnline.nl zullen worden opgenomen in een databank en verstrekt zullen worden aan derden in het kader van een online bedrijvengids.
9.2 Abonnee geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerkingen van de betreffende gegevens en staat ervoor in dat de betrokkenen eveneens uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met deze verwerkingen.
 
Artikel 10 - Intellectuele eigendom
 
10.1 AlleBedrijvenOnline.nl is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot de Site. Niets in deze overeenkomst houdt een overdracht van rechten aan de abonnee in.
10.2 In het geval AlleBedrijvenOnline.nl in opdracht van abonnee werkzaamheden voor abonnee verricht of doet verrichten, vrijwaart abonnee AlleBedrijvenOnline.nl terzake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval AlleBedrijvenOnline.nl gebruik maakt van door abonnee aangeleverd beeldmateriaal en/of tekst.
10.3 Abonnee staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van AlleBedrijvenOnline.nl dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere abonnees en vrijwaart AlleBedrijvenOnline.nl voor alle aanspraken uit dien hoofde.
 
Artikel 11 – Aansprakelijkheid AlleBedrijvenOnline.nl
 
11.1 De inhoud van de databanken wordt bepaald door de diverse abonnees. AlleBedrijvenOnline.nl is voor de inhoud van de databanken op geen enkele wijze aansprakelijk.
11.2 Abonnee vrijwaart AlleBedrijvenOnline.nl voor alle aanspraken van derden uit welke hoofd dan ook terzake van vergoeding van schade, kosten of interessen verband houdende met de site c.q. voortvloeien uit gebruik van de site.
11.3 AlleBedrijvenOnline.nl aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de Site kan/kunnen worden verkregen.
11.4 De enige aansprakelijkheid die AlleBedrijvenOnline.nl kan aanvaarden en aanvaardt betreft de gegarandeerde beschikbaarheid van de Site. Ingeval de gegarandeerde beschikbaarheid in enige aaneengesloten periode van 12 maanden niet wordt behaald zal AlleBedrijvenOnline.nl over de daarop volgende periode van één jaar een korting op het abonnementsgeld verlenen van 15%.
11.5 Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.
 
Artikel 12 – (Tussentijdse) beëindiging
 
1. Deze overeenkomst kan –onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2- tussentijds, middels een aangetekend schrijven aan abonnee met onmiddellijke ingang worden beëindigd door AlleBedrijvenonline.nl in elk van de navolgende gevallen:
a. wanneer de abonnee een of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt;
b. ingeval (voorlopige) surséance van betaling en/of faillissement van de abonnee is aangevraagd;
c. indien de abonnee niet langer actief is als bedrijf.
 
Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

 
 

© 2022 AlleBedrijvenOnline.nl